giới thiệu cơ cấu tổ chức ubnd phường sài đồng

Danh sách lãnh đạo UBND phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2016-2021

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Chủ tịch UBND:  Ông Vũ Tiến Hưng

          Năm sinh: 24/10/1978  

          Điện thoại liên hệ: 0912.734.558         

          Email: vutienhung_longbien@hanoi.gov.vn

2. Các Phó Chủ tịch UBND:

          - Ông Lê Quang Trung   -  PCT UBND Phụ trách KTĐT

          Năm sinh: 28/09/1982

          Điện thoại liên hệ: 0914.325.255

          Email: lequangtrung_longbien@hanoi.gov.vn

         - Ông Hồ Việt Phúc -  PCT UBND Phụ trách VHXH

         Năm sinh: 07/03/1983

         Điện thoại liên hệ: 0913.697.726 

         Email:  hovietphuc_longbien@hanoi.gov.vn

3. Các ủy viên UBND:

          - Ông Lê Thanh Tùng  - Chỉ huy trưởng Quân sự phường

          Năm sinh: 29/10/1968

          Điện thoại liên hệ: 0918.781.968                 

          Email:  lethanhtung_longbien@hanoi.gov.vn

         - Ông Nguyễn Như Thành- Trưởng Công an phường

         Năm sinh: 19/10/1968

         Điện thoại liên hệ: 0918.781.968

          Email: nguyennhuthanh_longbien@hanoi.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

* Chủ tịch UBND phường

   1. Chủ tịch ủy ban nhân dân  phường  là người đứng đầu ủy ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003; đồng thời, cùng ủy ban nhân dân phường  chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân  phường  và ủy ban nhân dân quận .

   2. Chủ tịch ủy ban nhân dân phường triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân phường;

   3. Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng của ủy ban nhân dân phường.

   4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên ủy ban nhân dân phường và các cán bộ, công chức khác thuộc ủy ban nhân dân phường, Tổ trưởng dân phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

   5.Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và ủy viên ủy ban nhân dân phường ;

   6. Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân phường và thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật;

  7. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của phường, hoạt động của ủy ban nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường  và ủy ban nhân dân quận;

  8. Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân phường; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

  9. Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.

* Các phó chủ tịch UBND phường

   1. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao;

   2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân phường về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và ủy ban nhân dân quận. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định;

   3. Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định;

   4. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức và tổ dân phố thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.