văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
90/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng các đơn vị đạt thành tích trong hoạt động hè phường Sài Đồng năm 2017 12/08/2017
131/UBND-HĐTĐKT V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTSXNV tháng 7/2017 26/07/2017
74/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng phường Sài Đồng 24/07/2017
36/TTr-UBND V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm năm 2017 19/07/2017
121/UBND-VP V/v Hiệp y đề nghị khen thưởng 04/07/2017
114/UBND-VP V/v xác nhận viêc chấp hành chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương 21/06/2017
113/UBND-VP V/v chấp nhận việc chấp hành chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương 21/06/2017
112/UBND-VP V/v xác nhận việc chấp hành chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương 21/06/2017
01/QĐ-CĐCQ Quyết định V/v khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 21/06/2017
103/UBND-VP V/v Đề nghị công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn "Trường học an toàn - Phong chống tai nạn, thương tích" Năm học 2016 - 2017 09/06/2017
102/UBND-VP V/v Đề nghị công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn "Trường học an toàn - Phòng chống tai nạn, thương tích" Năm học 2016 -2017 09/06/2017
100/UBND-CĐ V/v Đề nghị LĐLĐ Quận biểu dương, khen thưởng gia đình CNVC tiêu biểu 05/06/2017
145/BC-UBND Báo cáo điển hình của gia đình CNVCLĐ được đề nghị biểu dương 05/06/2017
22/TTr-UBND V/v Đăng ký mô hình, chuyên đề trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 2017 26/04/2017
13/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng đột xuất năm 2017 29/03/2017
55/UBND-HĐTĐKT V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTSXNV tháng 3/2017 24/03/2017
07/QĐ-UBND Quyết định V/v khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2016 17/01/2017
03/QĐ-UBND Quyết định V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2016 09/01/2017
133/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7,8 năm 2016 01/09/2016
124/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng các đơn vị đạt thành tích hoạt động hè phường Sài Đồng năm 2016 12/08/2016