văn bản hội đồng nhân dân

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
22/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 20/10/2017 Hoàng Văn Tiến
21/BC-TTHĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng 9 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 22/09/2017 Hoàng Văn Tiến
06/TBKL-HĐND Thông báo Kết quả giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Trên địa bàn phường năm 2017 22/09/2017 Lương Hồng Lân
20/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017 19/09/2017 Hoàng Văn Tiến
19/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát của TT HĐND phường về công tác VSMT trên địa bàn TDP 18 phường Sài Đồng 12/09/2017 Hoàng Văn Tiến
18/BC-TTHĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng 8 tháng đầu năm 2017 07/09/2017 Hoàng Văn Tiến
04/TTr-TTHĐND V/v Đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/06/2017 Lương Hồng Lân
05/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/06/2017 Lương Hồng Lân
04/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 28/06/2017 Lương Hồng Lân
02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 -2021 19/06/2017 Lương Hồng Lân
02/TTr-TTHĐND V/v cho thôi đại biểu HĐND phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/06/2017 Lương Hồng Lân
01/TTr-TTHĐND V/v bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/06/2017 Lương Hồng Lân
01/TB-HĐND Thông báo công tác giám sát của Thường trực HĐND phường 25/04/2017 Hoàng Văn Tiến
02/QĐ-TTHĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát 13/04/2017 Lương Hồng Lân
06/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 27/03/2017 Hoàng Văn Tiến
01/NQ-HĐND Nghị quyết Đính chính một số nội dung của nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 của HĐND phường Sài Đồng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 nv trọng tâm 2017 20/03/2017 Lương Hồng Lân
05/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2017 17/03/2017 Hoàng Văn Tiến
01/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác Chi trả trợ cấp đối với Người có công trên địa bàn phường Sài Đồng 14/03/2017 Lương Hồng Lân
04/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2017 17/02/2017 Hoàng Văn Tiến
01/KH-TTHĐND Kế hoạch giám sát của TT HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND phường năm 2017 23/01/2017 Hoàng Văn Tiến

hội đồng nhân dân